Γιατί σε εμάς η Ποιότητα έχει σημασία!

Η Intertrade εφαρμόζει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη συνέπεια στις απαιτήσεις του πελάτη, τη συνεχή ικανοποίηση και υποστήριξή του, την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και την παροχή-διανομή άριστης ποιότητας χαρτιού οικιακής και επαγγελματικής χρήσης (χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας για οικιακή και επαγγελματική χρήση, χαρτομάντηλα τσέπης και χαρτομάντηλα facial, τραπεζομάντηλων).

Πολιτική Ποιότητας

Οι βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας όπως εκφράζεται μέσα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και εφαρμόζεται στην Intertrade Hellas Α.Β.Ε.Ε. είναι:

 • Ο εντοπισμός και η κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη
 • Η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
 • Η συμμόρφωση στις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με τους Προμηθευτές – Πελάτες
 • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
 • Η σε βάθος διερεύνηση των αιτιών των παραπόνων και των μη συμμορφώσεων και ο καθορισμός προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών
 • Η χρήση σύγχρονου και εξειδικευμένου εξοπλισμού, απόλυτα κατάλληλου για τα προϊόντα που παράγει
 • Η θέσπιση μετρήσιμων δεικτών ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα και απόδοση των λειτουργικών διεργασιών που έχει ορίσει
 • Με τον καθορισμό των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας με απώτερο στόχο την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
QualityPhoto-min

Σκοπός της Intertrade είναι η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Διοίκηση παρέχει τους απαραίτητους πόρους και θέτει μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι ανασκοπούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και βελτιώνονται ή αναπροσαρμόζονται όταν και όπου αυτό απαιτείται.

Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας

Για την Intertrade η προσέγγιση της ποιότητας είναι μία συνεχής, μόνιμη και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στο χώρο των δραστηριοτήτων της. Το σύστημα ποιότητας της εταιρείας, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO-9001:2015, στοχεύει στην συνεχή βελτίωση η οποία επιτυγχάνεται με τη θέσπιση στόχων που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και τη βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας. Οι στόχοι τίθενται από τη διοίκηση σε ετήσια βάση και παρακολουθούνται συστηματικά.

Το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας της Εταιρείας μας περιλαμβάνει ένα καθολικό σύστημα ελέγχου τόσο για τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας όσο και για το έτοιμο προϊόν με πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Συγκεκριμένα:

Καθημερινοί Έλεγχοι

 • Κάνει καθημερινούς ελέγχους ετοίμων προϊόντων κατευθείαν από τις μονάδες παραγωγής
 • Πραγματοποιεί εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας πρώτων (Α’) υλών με μηχανήματα εξελιγμένης τεχνολογίας
 • Διαχειρίζεται, καταγράφει και επεξεργάζεται τα παράπονα των καταναλωτών
Ποιότητα

 • Ελέγχει καθημερινά τις προδιαγραφές των προϊόντων
 • Ενημερώνεται και παρακολουθεί συνεχώς τις νομοθεσίες που αφορούν στα προϊόντα και τον κλάδο της εταιρείας
 • Διακριβώνει κάθε χρόνο τα μηχανήματα του εργαστηρίου διασφαλίζοντας έτσι την ποιοτική και ασφαλή αποτελεσματικότητα της χρήσης τους
 • Αναλαμβάνει μη συμμορφώσεις β' υλών
Διαδικασία Παραγωγής

 • Φροντίζουμε ώστε το περιβάλλον εργασίας να είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της Eταιρείας και σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις
 • Παρακολουθούμε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προϊόντος και ελέγχουμε για την αποφυγή επιμολύνσεων
 • Επικοινωνούμε με τους Προμηθευτές