Είναι ευθύνη μας να εξασφαλίσουμε το Μέλλον για τις επόμενες γενιές!

KoinonikiEfthini-min
Περιβάλλον

Διατηρώντας υψηλό το αίσθημα της Κοινωνικής Ευθύνης και συμμορφούμενη με τον Νόμο 2939/01, που υποχρεώνει πλέον όλες τις επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά αυτών, συσκευασμένα προϊόντα, να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους, η Intertrade δαπανά ετησίως σημαντικό κονδύλι στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης δηλώνοντας τα ανακυκλώσιμα υλικά που χρησιμοποιεί (χαρτί και πλαστικό) διατηρώντας έτσι το περιβάλλον όσο γίνεται πιο καθαρό και πιο «πράσινο».

 • Αλλάζει τις συσκευασίες χρησιμοποιώντας υλικά με λιγότερο πλαστικό σεβόμενη το περιβάλλον
 • Χρησιμοποιεί Ανακυκλωμένη πρώτη ύλη
 • Πραγματοποιεί καθημερινό διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή παραγωγής τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών. Τα ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και τοποθετούνται σε συγκεκριμένους κάδους τους οποίους οι συνεργαζόμενες εταιρείες αξιοποιούν.
 • Είναι δηλωμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγής (ΕΟΑΝ) με αριθμό μητρώου 4032.

Ετήσια Δήλωση Συσκευασιών της Intertrade για το έτος 2019 στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης:

 • 286,25 τόνους χαρτί
 • 187,93 τόνους πλαστικό


Ετήσια Δήλωση Συσκευασιών της Softex για το έτος 2019 στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης:

 • 325,86 τόνους χαρτί
 • 131,78 τόνους πλαστικό
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Intertrade με κοινωνική ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμμετέχει ενεργά στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών τηρώντας τις διατάξεις του Προτύπου και εκπαιδεύοντας κατάλληλα το προσωπικό της Εταιρείας για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης.

Η Intertrade έχει πιστοποιήσει τη δυνατότητά της να παράγει προϊόντα από τον διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council™ (FSC™). Το FSC™ είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που καθορίζει διεθνή πρότυπα για την αειφορική διαχείριση των δασών. Είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα, κατά το οποίο η FSC ™ χρησιμοποιεί τη δύναμη της αγοράς για την προστασία των δασών με συγκεκριμένες αξιώσεις. Εκτός από τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, όπου μπορεί να παρουσιάζονται ελλείψεις σε επίπεδο τόσο θεσμικό όσο και διακυβέρνησης, η πιστοποίηση κατά FSC ™ διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα:

 • Έχουν προέλθει από συγκομιδή δέντρων, περιβαλλοντολογικά κατάλληλα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της οικολογικής ισορροπίας.
 • Η τοπική κοινότητα και η κοινωνία γενικότερα, απολαμβάνουν μακροπρόθεσμα οφέλη.
 • Η διαχείριση των δασών γίνεται με οικονομικά επωφελή τρόπο, χωρίς να παράγονται κέρδη σε βάρος του οικοσυστήματος, των τοπικών κοινοτήτων και των μελλοντικών γενεών.

Επομένως, στόχος είναι η τήρηση ενός συστήματος διαχείρισης, κατά το οποίο θα παρακολουθούνται οι πρώτες ύλες, από την πηγή παραγωγής τους, δηλαδή το δάσος, έως τη μετατροπή και παράδοσή τους ως τελικό προϊόν στον καταναλωτή. Έτσι, η πιστοποίηση FSC™ συνοδεύεται από την ανάλογη σήμανση που διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων από δάση, των οποίων η διαχείριση γίνεται υπεύθυνα και ορθολογικά.

Κοινωνική Υπευθυνότητα

H Intertrade αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η λειτουργία της στην κοινωνία και θεωρώντας την κοινωνική υπευθυνότητα ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της εταιρικής της ταυτότητας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο SA-8000 (δείτε την πολιτική μας εδώ).

Το SA8000® είναι ένα πιστοποιήσιμο πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα το οποίο βασίζεται στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των Ηνωμένων Εθνών , το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για την εργασία και τις παγκόσμιες καλές πρακτικές για τα ανθρωπινά δικαιώματα . Το SA8000® εκδίδεται από την Social Accountability International (SAI) έναν φιλανθρωπικό Μη Κυβερνητικό Οργανισμό με έδρα της ΗΠΑ οποίος προωθεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ανθρωπινά δικαιώματα στον χώρο εργασίας .

Τα κύρια στοιχεία που πραγματεύεται ένα σύστημα διαχείρισης βασισμένο στο SA8000® είναι :

 • Η παιδική εργασία.
 • Υποχρεωτική εργασία .
 • Υγειά και ασφάλεια
 • Ελευθερία συνδικαλισμού
 • Διακρίσεις
 • Πειθαρχικές πρακτικές
 • Ώρες εργασίας
 • Αποδοχές.

Το SA8000® είναι ένα πρότυπο που προτεραιοποιεί την συνεχή βελτίωση της κοινωνικής απόδοσης επιτρέποντας στην Intertrade να αναδείξει την δέσμευση της στο κοινωνικά υπεύθυνο επιχειρείν.

Η INTERTRADE έχει επιλέξει να υιοθετήσει τα Πρότυπα SA8000, FSC και ISO 45001, ώστε να ελέγχει και να βελτιώνει την επίδοσή της σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας. Στα πλαίσια της υιοθέτησης όλων των απαιτήσεων των Προτύπων, έχει υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική που συνοψίζει την θέση και τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για την διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της.

Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

Κοινωνική Προσφορά

Η Intertrade ανταποκρίνεται πάντα με ευαισθησία και διακριτικότητα στα αιτήματα φιλανθρωπικών οργανισμών, κοινωνικών παντοπωλείων και οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος με διαρκείς δράσεις και χορηγίες σε προϊόντα χάρτου.

Ενεργειακή πολιτική

Η εταιρεία Intertrade Hellas ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην επεξεργασία χαρτιού για την παραγωγή και την εμπορία ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης καθώς επίσης και ειδών ατομικής υγιεινής, διανέμοντας τα προϊόντα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αναγνωρίζοντας την σημασία της υιοθέτησης Πολιτικών και Στρατηγικών με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001:2018.
Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος που αφορά το πρότυπο ISO 50001:2018 είναι το εξής: Παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό και παραγωγή προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσης.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος είναι η μονάδα παραγωγής χάρτου στη θέση «Τσεφλίκι – Περιβόλι», στην Δ.Ε Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Η πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση της Intertrade Hellas ΑΒΕΕ, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • Την κατανόηση ως προς τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ενέργειας που επιβάλλεται για τις δραστηριότητές της.
 • Τη μέτρηση και την αδιάλειπτη παρακολούθηση κρίσιμων στοιχείων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργειακή βελτίωση της εταιρείας.
 • Την πλήρη συμμόρφωση με νομικές, νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές του Συστήματος.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος μέσω ετήσιων ανασκοπήσεων και θέσπιση στόχων αναφορικά με την ενεργειακή επίδοση και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που εξετάζουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Παροχή πόρων ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και διαβούλευσης με το προσωπικό της εταιρείας σχετικά με το Σύστημα.
 • Τον έλεγχο των εξωτερικών της παρόχων αναφορικά με τη συμμόρφωση των παραπάνω και την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ενεργειακή της επίδοση.
 • Λήψη μέτρων για την αποφυγή και την πρόληψη της εμφάνισης μη συμμορφώσεων.
 • Την διασφάλιση πόρων για την συνεχή βελτίωση.

Η εταιρεία θέτει μια σειρά στόχων που αφορούν τη λειτουργία της και έχουν ως βασικό κριτήριο τη βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης. Για τον καθορισμό των στόχων αυτών η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στον καθορισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων της καθώς και στις απειλές και ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, η εταιρεία προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
Η εταιρεία αναγνωρίζει και αξιολογεί όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία της, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης. Η Διοίκηση αξιολογεί, κατά την ετήσια Ανασκόπηση, το βαθμό επίτευξης των ενεργειακών στόχων της και θέτει νέους για την επόμενη χρονιά.

Περιβαλλοντική πολιτική

Η εταιρεία Intertrade Hellas ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην επεξεργασία χαρτιού για την παραγωγή και την εμπορία ειδών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης καθώς επίσης και ειδών ατομικής υγιεινής, διανέμοντας τα προϊόντα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Αναγνωρίζοντας την σημασία της υιοθέτησης Πολιτικών και Στρατηγικών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.
Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος που αφορά το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι το εξής: Παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό και παραγωγή προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσης.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος είναι η μονάδα παραγωγής χάρτου στη θέση «Τσεφλίκι – Περιβόλι», στην Δ.Ε Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Η πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση της Intertrade Hellas ΑΒΕΕ, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • Την προστασία του περιβάλλοντος καθ’ όλο τον κύκλο ζωής της παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων με την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και τον έλεγχο των διεργασιών της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Την πρόληψη της ρύπανσης με κάθε δυνατό μέσο και την ελαχιστοποίηση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής.
 • Την ελαχιστοποίηση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από την λειτουργία της εταιρείας
 • Την πλήρη συμμόρφωση με νομικές, νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές του Συστήματος.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος μέσω ετήσιων ανασκοπήσεων και θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.
 • Παροχή πόρων ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και διαβούλευσης με το προσωπικό της εταιρείας σχετικά με το Σύστημα.
 • Τον έλεγχο των εξωτερικών της παρόχων αναφορικά με τη συμμόρφωση των παραπάνω και την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την περιβαλλοντική της επίδοση.
 • Λήψη μέτρων για την αποφυγή και την πρόληψη της εμφάνισης μη συμμορφώσεων.
 • Την διασφάλιση πόρων για την συνεχή βελτίωση.

Η εταιρεία θέτει μια σειρά περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής χάρτου που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του ΣΠΔ και έχουν ως βασικό κριτήριο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στον καθορισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων της καθώς και στις απειλές και ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, η εταιρεία προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
Η εταιρεία αναγνωρίζει και αξιολογεί όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης.
Η Διοίκηση αξιολογεί, κατά την ετήσια Ανασκόπηση, το βαθμό επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της και θέτει νέους για την επόμενη χρονιά.

Έχουμε θέσει
Στόχους

Στην Intertrade κάνουμε πράξη τις αξίες μας! Σχεδιάζουμε προγράμματα και πράσινες δράσεις δημιουργώντας έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον μας.

%

Μείωση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων

%

Αύξηση της χρήσης ανακυκλώσιμων β' υλών

%

Μείωση της έκκρισης των ρύπων

%

Μείωση της όχλησης του περιβάλλοντος χώρου